REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

(Regulamin obowiązujący od dnia 20.04.2015 r.)

Strona: www.gtsklep.pl zwana dalej sklepem internetowym prowadzonym przez firmę: AKAPARTNER, 38-300 Gorlice, ul. Marii Konopnickiej 6a m. 29 wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej, NIP: 7382056545


Kontakt z klientem prowadzony jest za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: biuro@gtsklep.pl, drogą pisemną poprzez kierowanie korespondencji na adres: 38-300 Gorlice, ul. Marii Konopnickiej 6a m. 29, a także za pośrednictwem telefonu pod numer: +48 790 83 23 14 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00 oraz w sobotę od 10-14.


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

  Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.gtsklep.pl;
 4. Sklep internetowy -Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.gtsklep.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy AKAPARTNER, 38-300 Gorlice, ul. Marii Konopnickiej 6a m. 29, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 7. Formularz Rejestracyjny – to formularz elektroniczny będący elementem Strony Sprzedawcy, za pomocą którego Klient może dokonać Rejestracji Konta Klienta. 
 8. Formularz Zamówienia - formularz elektroniczny - element Strony Sprzedawcy, za pomocą którego Klient może dokonać Zamówienia za pośrednictwem Sklepu. 
 9. Hasło – ciąg znaków konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Klienta, określany przez Klienta podczas procesu Rejestracji. 
 10. Informacja handlowa – informacja handlowa w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144 poz. 1204 z późn.zm.). 
 11. Konsument – osoba fizyczna zdefiniowana w art. 21 1 Kodeksu cywilnego, czyli osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej ze Sprzedawcą/Usługodawcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
 12. Konto Klienta – podstrona Strony Sprzedawcy pod nazwą „Moje Konto”, w ramach której Klient ma możliwość między innymi zarządzać danymi osobowymi, kontrolować złożone Zamówienia, dokonać zmiany Hasła, przeglądać historię Zamówień. Dostęp do Konta Klienta chroniony jest Hasłem i Loginem określanymi przez Klienta. 
 13. Login Klienta – to ciąg znaków (e-mail Klienta), konieczny do uzyskania dostępu do Konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.
 14. Regulamin – to zbiór zasady wg których Sprzedawca dokonuje sprzedaży Produktów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów ze Sklepu oraz prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta związane z korzystaniem ze Sklepu.
 15. Rejestracja – to czynność, polegająca na założeniu jednokrotnym przez Klienta Konta Klienta za pośrednictwem strony Strony Sprzedawcy zatytułowanej „Moje Konto”, dokonywana za pomocą Formularza Rejestracyjnego.
 16. Produkt –przedmiotem Umowy sprzedaży, przedstawiona i opisana na Stronie Sprzedawcy.
 17. Treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.
 18. Trwały nośnik – jest to materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do tych informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
 19. Umowa sprzedaży – jest to umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedawcę a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. 
 20. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie. 
 21. Sprzedawca – firma AKAPARTNER, 38-300 Gorlice, ul. Marii Konopnickiej 6a m. 29 wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej, NIP: 7382056545
 22. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy zakupu Produktu na odległość za pośrednictwem Sklepu i/lub drogą telefoniczną, określające rodzaj, liczbę sztuk Produktu, sposób dostawy Produktu, sposób płatności za Produkt, dane Klienta niezbędne do realizacji zamówienia, informację o chęci otrzymania faktury VAT, ewentualne inne uwagi Klienta.

 §1 OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW

 1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, w tym zawierania umów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Strony Sprzedawcy lub telefonicznie, korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, oraz prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta. Regulamin ma również zastosowanie do Zamówień dokonywanych drogą telefoniczną.
 2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). 
 3. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu usługi:

      3.1. umożliwia Klientom składanie Zamówień dotyczących Produktów dostępnych w ramach Sklepu i zawierania Umów sprzedaży Produktów na odległość,

      3.2. udziela Klientom informacji o Produktach dostępnych w Sklepie.

      3.3. usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną mają charakter nieodpłatny. 

 1. Klienci za pośrednictwem Strony Sklepu mają możliwość składania Zamówień niezależnie od tego czy dokonali Rejestracji. 
 2. Klient przed złożeniem Zamówienia zobowiązany jest zapoznać się i zaakceptować treść Regulaminu oraz zobowiązać się do jego przestrzegania. 
 3. Informacje o Produktach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. 
 4. Wszystkie ceny w Sklepie Internetowym podawane są w złotych polskich i zawierają cenę brutto z doliczonym podatkiem VAT. Ceny Produktów nie zawierają kosztów wysyłki, dostawy. Koszty dostawy ponosi Klient i podawane są odrębnie.
 5. W przypadku szablonów do sklepu internetowego Prestashop podane cena zawiera cenę szablonu wraz z wdrożeniem pod silnik sklepu Prestashop w celu zobrazowanie całościowej ceny. Szablon zakupiony zostaje bezpośrednio na klienta poprzez serwis templatemonster.com lub leothemes.com przez co posiada on na niego odpowiednią licencję. Klient otrzymuje dwie faktury. Jedną od templatemonster.com lub leothemes.com na szablon, drugą na usługę wdrożenia szablonu plus ewentualne dodatkowe usługi jak poprawki graficzne, projekt logotypu, hosting.
 6. Sprzedawca nie jest producentem wszystkich Produktów.
 7. Podane na stronach Sklepu Internetowego ceny obowiązujące w dniu związania się przez Klienta umową na odległość obowiązują do dnia realizacji umowy lub w przypadku telefonicznego składania zamówienia przez Klienta będącego Konsumentem od momentu przesłania do Klienta potwierdzenia treści proponowanej umowy. 
 8. Sprzedawca realizuje Umowy Sprzedaży na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
 9. Sprzedawca w wykonaniu Umowy sprzedaży ma obowiązek dostarczyć Produkt wolny od wad fizycznych i prawnych. 
 10. Sklep www.gtsklep.pl. zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w jego ofercie, a także do zmiany asortymentu oferowanych towarów.


§2 ZAMÓWIENIA

 1. Dokonywanie Zamówień przez Klienta drogą telefoniczną jest związane z koniecznością poniesienia przez Klienta kosztów połączenia telefonicznego. Powyższe opłaty nie są pobierane przez Sprzedawcę, ale przez operatora telefonicznego, z którego usług korzysta Klient. 
 2. Złożenie zamówienia przez Sklep Internetowy www.gtsklep.pl. możliwe jest:

      2.1. po dokonaniu rejestracji - w przypadku Klienta, który nigdy wcześniej nie dokonał zakupu bądź nie założył konta w Sklepie Internetowym www.gtsklep.pl,

      2.2. bez rejestracji - Klient może także dokonać zakupów w sklepie bez rejestracji, jednak w tym przypadku rezygnuje z utworzenia konta i funkcjonalności do niego przypisanych.

 1. Rejestracja w Sklepie Internetowym www.gtsklep.pl jest dobrowolna. Klient, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny. Po dokonaniu rejestracji dla Klienta tworzone jest indywidualne konto.
 2. Rejestracja w ramach Sklepu następuje poprzez zaakceptowanie Formularza Rejestracyjnego umieszczonego na Stronie Sprzedawcy po wypełnieniu odpowiednich rubryk tego formularza i jego zapisanie. 
 3. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem www.gtsklep.pl należy

      5.1. wejść na Stronę Sprzedawcy,

      5.2. dokonać wyboru Produktu dostępnego w Sklepie poprzez klikniecie „dodaj do koszyka”

      5.3. złożyć Zamówienie poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia oraz poprzez kliknięcie „Zapisz ”

      5.4. podejmując kolejne kroki w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i podane 
informacje na Stronie Sprzedawcy.

      5.5. Sprzedawca potwierdza fakt złożenia Zamówienia przez Klienta, wysyłając e-mail do Klienta.

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu drogą telefoniczną, należy:

   6.1. zadzwonić na numer telefoniczny Sprzedawcy podany na Stronie,

   6.2. dokonać wyboru Produktu lub Produktów oraz sposobu dostawy

   6.3. złożyć Zamówienie

   6.4. podjąć kolejne czynności w oparciu wskazówki Sprzedawcy podawane telefonicznie.

 1.  Sprzedawca po rozmowie telefonicznej przesyła do Klienta:

   7.1. potwierdzenie treści proponowanej Umowy sprzedaży,

   7.2. informację na temat ceny oraz kosztów dostawy.

 Potwierdzenie to przesyłane jest na papierze lub innym trwałym nośniku np. pocztą elektroniczną. Klient po otrzymaniu od Sprzedawcy potwierdzenia treści umowy składa oświadczenie o zawarciu Umowy sprzedaży. Oświadczenie Klienta o zawarciu Umowy sprzedaży jest wiążące, jeżeli zostało utrwalone na papierze lub innym trwałym nośnik np. w formie wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną. Jeżeli Klient nie złoży oświadczenia o zawarciu Umowy sprzedaży, umowa nie zostanie zawarta.  

 1. Umowa sprzedaży Produktów zostanie zawarta:

   8.1. po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem Strony Sprzedawcy – po końcowym potwierdzeniu Zamówienia przez Klienta zgodnie z ust. 2 powyżej, z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji co nastąpi przez przesłanie na adres poczty elektronicznej Klienta oświadczenia o przyjęciu zamówienia do realizacji;

   8.2. w przypadku złożenia przez Klienta Zamówienia drogą telefoniczną, z chwilą złożenia przez Klienta Sprzedawcy oświadczenia o zawarciu Umowy sprzedaży

   8.3. W przypadku złożenia przez Klienta nie będącego Konsumentem Zamówienia drogą telefoniczną i podania adresu e-mail z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę drogą wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną przyjęcia Zamówienia do realizacji, a w przypadku złożenia Zamówienia przez Klienta nie będącego Konsumentem drogą telefoniczną i niepodania przez Klienta adresu e-mail Umowa sprzedaży Produktów zostanie zawarta wraz z potwierdzeniem przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia w trakcie rozmowy telefonicznej lub z chwilą otrzymania od Sprzedawcy potwierdzenie przyjęcia Zamówienia wraz z potwierdzeniem parametrów Zamówienia. 

 1. Zamówienia składane:

   9.1. za pośrednictwem www.gtsklep.pl, i Formularz Zamówień w Sklepie mogą być wysyłane 24 godziny na dobę. 

   9.2. drogą telefoniczną przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16, w soboty od 10-14.

10. Realizacja zamówień złożonych w dni powszednie od poniedziałku do piątku po godz. 16.00, w soboty oraz w dni ustawowo wolne od pracy będzie podjęta w najbliższym dniu roboczym od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

11.Nieprawidłowe, błędne lub niekompletne wypełnienie Formularza Zamówienia może być przyczyną braku możliwości jego realizacji i wysyłki.

12. Przy Zamówieniu złożonym za pośrednictwem Strony Sprzedawcy Klient posiadający Konto Klienta w Sklepie może:

   12.1.  sprawdzać przebieg realizacji Zamówienia za jego pośrednictwem

   12.2. otrzymuje drogą mailową na bieżąco informacje od Sprzedawcy o przebiegu realizacji Zamówienia.

13. Sprzedawca wystawia faktury VAT.

14. Klient podczas rejestracji jest proszony o podanie następujących danych:

   14.1. login - dowolna wybrana nazwa konta Klienta,

   14.2. hasło do konta,

   14.3. aktywny adres e-mail,

   14.4. imię i nazwisko

   14.5. Adres dostawy

   14.6. Adres zamieszkania - ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto,

   14.7. Numer telefonu.

15.Klient będący przedsiębiorcą do rejestracji zobowiązany jest podać następujące dane:

   15.1. Login - dowolna wybrana nazwa konta Klienta,

   15.2. Hasło do konta,

   15.3. Aktywny adres e-mail,

   15.4. Nazwę firmy

   15.5. Numer Identyfikacji Podatkowej NIP,

   15.6. Adres siedziby - ulica, nr budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto,

   15.7. Imię i nazwisko osoby do kontaktu, numer telefonu.

16. Sprzedawca lub Klient może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zachowaniem 14 dniowego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na przyszłość. Wypowiedzenie dokonuje się poprzez przesłanie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy za pomocą e-maila lub pisemnie listem.

17. Klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

18. Niedozwolonym jest korzystanie ze Strony Sprzedawcy w sposób naruszający obowiązujące prawo, przepisy Regulaminu bądź dobre obyczaje.

19. Sprzedawca może wstrzymać dostęp do Sklepu Klientowi, który korzysta ze Sklepu do celów niezgodnych z przeznaczeniem lub na jego działania przynoszą szkodę osobom trzecim lub narusza obowiązujące prawo, postanowienia Regulaminu bądź dobre obyczaje.

20. Klient ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

21. Zawartość strony www.gtsklep.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu cywilnego

22. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi faktury VAT.

§3 PŁATNOŚCI

       Zapłatę za zamówiony towar Klient może dokonać:

• przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany na Stronie Sprzedawcy

• gotówką przy odbiorze Produktu na ręce kuriera, listonosza lub w siedzibie firmy AKAPARTNER.

 

§4 DOSTAWA

 1. Dostawa Produktów realizowana wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
 2. Sprzedawca wysyła Produkt na adres podany w Formularzu Rejestracyjnym lub inny adres podany przy Zamówieniu przez Klienta. Klient ma możliwość także osobistego odbioru Produktu w Sklepie fizycznym.
 3. Klient ponosi odpowiedzialność za błędy popełnione w zamówieniu, w wyniku których przesyłka nie dotarła do Klienta, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego zamówienia ponosi Klient.
 4. Dostawa Produktów wykonywana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS, DPD. Po indywidualnym uzgodnieniu ze Sprzedawcą możliwa jest wysyłka za pośrednictwem Poczty Polskiej. W przypadku chęci skorzystania z tej opcji wysyłki proszę skontaktować się telefonicznie lub drogą mailową ze Sprzedawcą przed złożeniem Zamówienia.
 5. Zamówiony towar wysyłany jest do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej jako:

   5.1. zwykła przesyłka kurierska

   5.2. przesyłka kurierska pobraniowa

 1. Towary wysyłane są do 72 godzin od dnia zaksięgowania przelewu na rachunku bankowym Sprzedawcy lub pozytywnej autoryzacji wpłaty przez firmę przyjmującą płatność, o ile nie było innych uzgodnień między Sprzedawcą i Klientem, a w przypadku wyboru płatności za pobraniem do 72 godzin od zawarcia Umowy sprzedaży. W przypadku wyboru odbioru osobistego w Sklepie fizycznym termin uzgadniany jest z Klientem. Czas ten nie dotyczy szablonów sklepów, których minimalny czas wykonania podany jest w karcie produktu.
 2. Koszt dostarczenia zamówionego Produktu/ów jest podawany na Stronie Sprzedawcy, przy wyborze sposobu dostawy oraz podczas podsumowania Zamówienia.
 3. Podczas odbioru przesyłki Klient zobowiązany jest w obecności kuriera sprawdzić czy przesyłka nie została uszkodzona podczas transportu, a w szczególności przesyłany Produkt oraz czy przesyłka jest kompletna. W przypadku uszkodzenia Produktu Klient jest zobowiązany razem z dostarczycielem przesyłki sporządzić protokół reklamacji oraz ma prawo do odmowy przyjęcia przesyłki. Takie działanie usprawnia szybkie rozpatrzenie reklamacji i wysyłki nowego Produktu.
 4. W przypadku ewentualnych uszkodzeń powstałych podczas transportu, dostawy oraz wad towaru należy niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej mailto:biuro@gtsklep.pl.
 5. Przeniesienie własności Produktu na Klienta następuje w momencie odbioru przez niego Produktu. 

§5 ZWROTY

 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy zawartej na odległość, w tym Umowy sprzedaży Produktów zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie Sprzedawcy w terminie 14 dni od odebrania towaru poprzez złożenie jednoznacznego oświadczenia wysłanego pocztą, faksem lub e-mailem. Wzór formularza odstąpienia od umowy w wersji do pobrania dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego www.gtsklep.pl.
 2. W przypadku, gdy w ramach jednego zamówienia Klient zakupił więcej niż jeden towar, odstąpienie od umowy dotyczyć może wszystkich lub tylko wybranych przez Klienta towarów z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy towar sprzedawany jest jako komplet, zestaw lub pakiet, odstąpienie od umowy możliwe jest w stosunku do tego kompletu, zestawu lub pakietu.
 3. W przypadku, gdy Klient złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy w formie elektronicznej, Sprzedawca niezwłocznie prześle do Klienta na trwałym nośniku np. pocztą elektroniczną potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą w stosunku do towaru, kompletu, zestawu lub pakietu jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca/Usługodawca przyjął ofertę Konsumenta zawarcia umowy, oferta przestaje wiązać.
 5. W przypadku skutecznego odstąpienia przez Klienta, Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktów. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na rzecz Klienta przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze od Konsumenta zwracany Produkt, Sprzedawca może wstrzymać się z dokonaniem zwrotu płatności do chwili otrzymania zwrotu Produktu lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Produktu na adres Sprzedawcy – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 
 7. Konsument zwraca Produkt Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed upływem terminu. Zwracany przez Konsumenta Produkt powinien zostać zapakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości Produkt powinien być umieszczony w oryginalnym opakowaniu. Produkt powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży tj. dokumentami gwarancyjnymi, instrukcjami obsługi itp. na adres Sprzedawcy. 
 8. Konsument ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu Produktu/ów, chyba że Sprzedawca zgodził się na ich poniesienie. 
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z Produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. 
 10. W przypadku przekroczenia terminu odstąpienia od umowy określonych w niniejszym paragrafie Sklep Internetowy firmy AKAPARTNER odeśle Klientowi zwrócony towar na jego koszt. Niezastosowanie się przez Klienta do opisanej powyżej procedury odstąpienia od umowy, błędne wypełnienie formularza odstąpienia od umowy lub jego nieprzesłanie, mogą skutkować znaczącym opóźnieniem zakończenia procedury odstąpienia od umowy, a tym samym zlecenia zwrotu środków należnych Klientowi.

W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy, w sytuacji w której Klientowi na jego żądanie, została wystawiona faktura VAT Sprzedawca ma obowiązek wystawić fakturę VAT korektę.

11. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta tj. w odniesieniu do umów: 

   11.1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 

   11.2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; 

   11.3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 

   11.4. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

12. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość nie odebrania przesyłki, o której wysłaniu nie był wcześniej poinformowani.

13. Warunkiem odstąpienia od umowy i zwrotu płatności i jest posiadanie i przesłanie kopii lub oryginału wystawionego przez nas dokumentu zakupu.


 §5 GWARANCJA

 1. W przypadku, gdy oferowany przez Sprzedawcę Produkt objęty jest gwarancją, informacja dotycząca gwarancji wraz z okresem obowiązywania gwarancji znajduje się w opisie produktu prezentowanym na Stronie Sprzedawcy.
 2. Klient otrzymuje wraz z Produktem dokumenty gwarancyjne wystawione przez gwaranta. 
 3. W przypadku, gdy gwarancja udzielona przez producenta realizowana jest w punktach serwisowych producenta, Sprzedawca może pośredniczyć w realizacji naprawy gwarancyjnej. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą np. telefonicznie lub drogą mailową. 
 4. Postanowienia powyższe nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Klienta wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności uprawnień wobec Sprzedawcy z tytułu wad Produktu. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji Klient może korzystać w szczególności z uprawnień wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi sprzedaży. 
 5. Sprzedawca nie udziela gwarancji na sprzedawane Produkty.

 

§6 REKLAMACJE

 1. W związku z niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem zobowiązań na zasadach określonych w obowiązujących przepisach Klient ma prawo złożenia reklamacji do Sprzedawcy. 
 2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta w zakresie określonym obowiązującymi przepisami, a w szczególności z tytułu wad Produktu zgodnie z zasadami określonymi przepisami Kodeksu cywilnego, w tym z tytułu rękojmi sprzedaży. 
 3. Reklamacja powinna być wniesiona w sposób, który zapewni dojście do Sprzedawcy oświadczenia woli o złożeniu reklamacji np. w formie pisemnej, a także za pomocą poczty elektronicznej i powinna zawierać następujące informacje:
 • imię i nazwisko, adres zamieszkania, e-mail Klienta, 
 • datę i numer Zamówienia, 
 • określenie przedmiotu reklamacji, określenie cech kupionego Produktu lub usługi, kwoty jaka została zapłacona przez Klienta, 
 • przedstawienie przyczyny i okoliczności uzasadniających reklamację, w tym daty stwierdzenia wady Produktu w przypadku zgłaszania reklamacji w związku z taką okolicznością, 
 • określenie żądania Klienta jakiego domaga się w związku ze składaną reklamacją, 
 • datę, 
 • podpis Klienta, w przypadku reklamacji składanej w formie pisemnej.

 Jeżeli z istoty reklamacji wynika, że celowym jest odesłanie Produktu np. w celu jego zbadania lub jeżeli Klient domaga się wymiany lub naprawy Produktu, Klient przesyła do Sprzedawcy na koszt Sprzedawcy Produkt, chyba że z uwagi na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu byłoby nadmiernie utrudnione, w takim przypadku Klient proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą.

 1. Różnice w towarach wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta takich jak kolor, proporcje, itp. nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.
 2. Dane kontaktowe Sprzedawcy do składania reklamacji i wysyłki reklamowanego Produktu: dostępne są w zakładce strony http://www.gtsklep.pl w podstronie „Kontakt”.
 3. Sprzedawca nie później niż 14 dni od dnia złożenia reklamacji przekaże Klientowi będącemu Konsumentem informację, czy uznaje reklamację. W przypadku, gdy Klient będący Konsumentem w związku z reklamacją Produktu zażąda wymiany Produktu lub usunięcia wady albo złoży oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do tego żądania w terminie 14 dni, będzie to równoznaczne z uznaniem żądania Klienta. 
 4. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe np. z powodu wyczerpania sprzętu na magazynie, sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.
 5. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, po jego naprawie ponosi Sklep.
 6. Jeżeli Produkt dostarczony do Sprzedawcy okaże się sprawny, a jego nieprawidłowe działanie było spowodowane uszkodzoną instalacją lub powstało z innej przyczyny leżącej po stronie Kupującego kosztami transportu obciąża się Klienta sklepu, a towar odsyłany jest za pobraniem, gdzie kwotę pobrania stanowić będzie koszt wysyłki.


§6 POLUBOWNE ROZSTRZYGANIE SPORÓW

 1. W przypadku wad zakupionego Produktu Klient powinien w pierwszej kolejności złożyć reklamację do Sprzedawcy, co umożliwi przeprowadzenie postępowania reklamacyjnego.

Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, gdy wynik procedury reklamacyjnej przeprowadzonej przez Sprzedawcę jest dla Klienta niezadowalający: 

 • Klient może skierować sprawę do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu ze Sprzedawcą na podstawie art. 37 ustawy o Inspekcji Handlowej. Rozstrzygnięcie sporu w tym trybie jest uzależnione od zgody Konsumenta, jak również od zgody Sprzedawcy na polubowne rozstrzygnięcie. Formularze wniosków o wszczęcie postępowania dostępne są na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Postępowanie prowadzone jest w oparciu o reguły wskazane w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25.09.2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. 
 •       Klient ma również prawo zwrócić się do właściwego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej o przeprowadzenia mediacji w celu polubownego zakończenia sporu pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą– na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy o Inspekcji Handlowej. Taka forma rozstrzygnięcia sporu jest uzależniona od braku sprzeciwu Konsumenta, jak również braku sprzeciwu Sprzedawcy wobec polubownego zakończenia sprawy.

  2. Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Na stronach internetowych poszczególnych Inspektoratów oraz w ich siedzibach dostępne są szczegółowe informacje dotyczące ww. form rozstrzygania sporów.

  3. Ponadto Klient może skorzystać z pomocy organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów lub zwrócić się o pomoc do miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów.


§7 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH, POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 1. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do realizacji zamówienia. Dane Klienta konieczne są przy:

   1.1. rejestracji nowego użytkownika - założeniu konta,

   1.2. logowaniu do sklepu,

   1.3. składaniu zamówienia.

 Wszystkie dane osobowe są gromadzone, przechowywane i przetwarzane w Sklepie Internetowym Sprzedawcy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych wraz ze zmianami oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną wraz ze zmianami. Dane osobowe Klienta mogą być przekazywane uprawnionym organom, jak również w razie takiej konieczności podmiotom zajmującym się dochodzeniem należności powstałych z powodu niepłacenia należności przez Klienta, dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych przetwarzanych przez Sprzedawcę oraz do ich poprawiania. 

 1. Sprzedawca może przetwarzać między innymi następujące dane osobowe Klienta: nazwisko i imię, numer NIP -w przypadku Klienta prowadzącego działalność gospodarczą, adres zamieszkania lub do korespondencji, adres poczty elektronicznej, numer telefonu Klienta. 
 2. Udostępniając Formularz Rejestracyjny oraz Formularz Zamówienia Sprzedawca określa dane osobowe Klienta, których podanie jest niezbędne w celu dokonania Zamówienia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożliwością realizacji Zamówień i korzystania ze Sklepu.
 3. Z uwagi na dobrowolny charakter podania danych osobowych, Klient którego dane osobowe dotyczą w każdym momencie może zwrócić się do Sprzedawcy o usunięcie podanych wcześniej danych osobowych z bazy Sklepu Internetowego Sprzedawcy. Stosowne oświadczenie należy przesłać drogą mailową na adres: biuro@gtsklep.pl.
 4. Sprzedawca przetwarza numer telefonu Klienta w celu realizacji Zamówień Klienta i zapewnienia możliwości korzystania przez Klienta ze Sklepu z uwagi na właściwość tych czynności i sposób rozliczania Zamówień, które w szczególności wymagają autoryzacji dokonywanych Zamówień mając na uwagę zagrożenia związane z dokonywaniem tych czynności w formie elektronicznej za pośrednictwem Internetu. 
 5. Sprzedawca jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Klienta. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. 


§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów w szczególności Kodeksu postępowania cywilnego. 
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy. 
 3. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw Klienta wynikających z Zamówień złożonych i umów zawartych przed wprowadzeniem zmiany Regulaminu.
 4. Sprzedawca wykorzystuje pliki typu „cookie” w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze Sklepu przez Klienta w celu usprawnienia zawierania Umów sprzedaży i korzystania ze Sklepu tj.: utrzymania sesji Klienta po zalogowaniu, dostosowania Sklepu do potrzeb Klientów oraz tworzenia statystyk przeglądania Strony Sprzedawcy. 
 5. Prawa wyłączne do treści udostępnianych na Stronie Sprzedawcy, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sprzedawcy, znak towarowy Sprzedawcy, wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz w przypadku Klientów będących Konsumentami - ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta. 
 7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 25.12.2014 r. i ma zastosowanie do umów zawartych począwszy od dnia 20.04.2015 r.